WordPress Features

From Codex Lao Wordpress
Jump to: navigation, search

WordPress ເປັນເຄື່ອງມື​ເຜີຍແຜ່ມີອໍານາດ ແລະ​ມັນມາ​ກັບ​ຄຸນນະສົມບັດການອອກແບບທີ່ດີເລີດເພື່ອເຮັດໃຫ້ ປະສົບການຜູ້ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ​ອິນເຕີເນັດ ຂອງທ່ານງ່າຍດາຍ ມີຄວາມສຸກ​ແລະ​ຫນ້າສົນໃຈ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້. ພວກເຮົາມີຄວາມ​ພູມໃຈ​ທີ່ຈະ​ສະເຫນີທ່ານ a freely distributed, standards-compliant, fast, light and free content management system, with sensible default settings and features, and an extremely customizable core.

The following is a list of some of the features that come standard with WordPress, however there are literally tens of thousands of plugins that extend what WordPress does, so the actual functionality is nearly limitless. You are also free to do whatever you like with the WordPress code, extend it or modify in any way or use it for commercial projects without any licensing fees. That is the beauty of free software, free meaning not only price but also the freedom to have complete control over it.

Contents

At a Glance

Proven 
WordPress powers nearly a quarter of new sites today, is the content management system (CMS) of choice for more than two thirds of the top million sites making it the most popular on the web, and is trusted by content publishers both large and small including CNN and the NY Times. With more than 50 million sites globally and eight years of proven history, you know you’re getting the best software for the job.
Easy to use 
At the core of WordPress is a dumb-simple interface similar to the desktop publishing software you use today. With no coding experience or expert knowledge necessary, the learning curve is often about as short as typing in your site’s URL and logging in. In fact, most users are able to pick up the basics without any training at all. Interfaces are polished and easy to use, and are the result of years of refinement. It’s the power of Microsoft Word with the intuitiveness of an iPhone.
Built for Publishing 
WordPress makes sharing content and attracting readers to your site a breeze. Whether pushing content to social networks, ensuring that your website is provided in the optimal format to appear at the top of search results the moment you hit publish, or providing visitors the ability to subscribe to specific content sub-feeds in their favorite feed reader (or even via e-mail), WordPress is not simply a website, but rather a content-publishing platform. With a single click, you have a powerful megaphone to broadcast your message to the world.
Backed by Community Support 
WordPress is supported by a vibrant community of users who have already solved many of the toughest challenges to sharing information today. The latest version of WordPress has been download more than 10 million times since it was released a few months ago, and the prior version was downloaded more than 6,072,599 times. With a library of more than 20,000 free, open-source plug-ins and themes growing each day, and hundreds of core contributors each release cycle, the WordPress community is an ecosystem built around the platform’s viability and proven success.

Content is King

Your Entire Workflow 
WordPress can take the place of your entire workflow from the initial draft to the time you hit publish – spelling, grammar, collaboration, and review – there’s no need for e-mails back-and-forth or expensive desktop software.
Beyond Black and White 
Everything that makes webpages feel rich – pictures, videos, music, documents – can feel right at home in WordPress. With a drag-and-drop file uploader that uses the latest technology to ensure your file effortlessly makes it to the web page every time, and a media browser to help you store, organize and find the files you’re looking for, WordPress hosts the files that make your pages pop.
Distraction Free Writing 
Between E-Mail, IMs, Texts, Tweets, and Status Updates, we have enough distractions as is today. Your publishing platform should not be one of them. While writing WordPress literally fades away letting you concentrate on your ideas themselves, not how you’re getting them out there.
Never Lose a Word 
WordPress automatically saves your work as you type so you don’t have to worry if your computer crashes or you make a mistake. Want to go back to a previous version? Not a problem. Every time you hit save, WordPress creates a snapshot that you can restore with a single click.
Time Travel 
Okay, not really, but it’s pretty close. WordPress lets you schedule posts for some time in the future or lets you backdate a post for some time in the past so that you can write when its convenient for you.
Publish Anywhere 
The internet’s everywhere, so why shouldn’t your workflow be? WordPress has mobile applications for Android, iOS, Blackberry, Nokia, Windows Phone 7, even WebOS. Wherever you are, control of your site is literally at your fingertips. Your phone not listed? No fret. You can even post to your site by e-mail.
Password protection 
You can give passwords to individual posts to hide them from the public. You can also have private posts which are viewable only by their author.
Multi-paged posts 
If your post is too long, cut it up into pages, so your readers don't have to scroll to the end of the world.
Save Drafts 
Save your unfinished articles, improve them later, publish when you're done.
Previewing Posts 
Before you press the "Publish" button, you can look at the preview for the article you just wrote to check if everything is the way you want it. In fact, you can do that at any time, since the preview is "live".

A Supercharged V8 Under the Hood

The Right Tuxedo for Any Content 
Your content deserves the best. The site should conform to your content, not the other way around. WordPress comes with a full theme system which makes designing everything from the simplest site to the most complicated portal a piece of cake. Have a new design every day. Your ideas should look as good as what they say.
Obsessively Organized 
It doesn’t matter how much content you have, if your visitors can’t find it. WordPress organizes your content by day, by month, by year, by author, by category — any way you can describe it — and dynamically creates browsable archives so things always stay up to date.
Killer Search Inside and Out 
WordPress has killer search baked in. Every word you write is fully searchable through a single box at the top of each page and if your users choose to use an external search engine like Google, rest assured, WordPress will present your content in a way that all but ensures it makes it to the top of the results every time.
Even the URLs are Beautiful 
Ever go to a site and look up to the URL bar only to see a string of letter and number gobbledygook? WordPress realizes that websites are built for people, not computers. Every URL is intuitively written for humans and describes what your content says, not where it sits in a database.
Typography Nerds Rejoice 
To do it right, publishing on the web can be a pain without the right tools. Every time you hit publish WordPress silently typesets each and every letter for seamless web production. Where many other CMSs let the details fall by the wayside, WordPress uses the Texturize engine to intelligently convert web-unfriendly characters like quotes, apostrophes, ellipses, em and en dashes, multiplication symbols, and ampersands into typographically correct HTML entities. For information about the proper use of such entities see Peter Sheerin's article The Trouble With Em ’n En.
¡Bienvenidos a WordPress! 
WordPress has been translated to more than 60 different languages, so however you say “publish”, you’ll be saying it in no time flat. You can create a site that is localized to your choice, and delivered in a language of your choice. The gettext method is used to translate and localize WordPress to the fullest extent.
Drag and Drop Administration 
Weren’t a computer science major in college? No degree required, promise. Most of what users see from menus to the dynamic functionality on each page can be fully customized with simple drag-and-drop controls on the back end.
Multiple Personalities 
Got a bunch of users? Not a problem. WordPress lets you define different roles for different users – just like in real life – and lets you assign privileges accordingly. Users can register themselves (if you want), and can submit content for your review.

User Tested, Geek Approved

Out-of-the-box Power 
WordPress provides extensive functionality right out-of-the-box and often little customization is needed to adapt the software for your unique use. Many other CMSs rely on you to hunt down, install, and configure a long-list of add-ons just to get many of the features WordPress considers core (comments, RSS feeds, revisions, etc.) and relies on developers to undertake significant coding efforts to provide the functionality you need. WordPress does the heavy lifting so you don’t have to. Why reinvent the wheel when you already have the best wheel in the world?
Open and Transparent 
WordPress is built by a dedicated community of professional developers, academics, and enthusiasts with the source code released to the world to take apart, build upon, and improve. It’s hallmark is a rapid development cycle, meaning frequent updates and always up-to-date software, all with no licensing fees or direct costs. And with an extensive international community professional support is always wherever you are.
It’s Your Data 
Some publishing platforms like to lock you in with proprietary data formats. Not here. WordPress relies on open standards to allow you to take your data with you, and even comes with tools to seamlessly import from many popular sources. It’s your data, and you should do what you want with it. We currently have importers for Movable Type, Textpattern, Greymatter, Blogger, and b2. Work on importers for Nucleus and pMachine are under way.
It’s Your Software 
WordPress is designed to be installed on your own web server, in the cloud, or in a shared hosting account. You have complete control. Unlike commercial software or third-party hosted services, you can be sure of being able to access and modify everything related to your site. You can even install WordPress on your personal computer, or on a corporate intranet.
Power One Site or Millions 
WordPress offers multi-site technology. It is the same technology that powers over 20 million sites on WordPress.com and global sites like CNN and the New York Times. Multi-site technology allows users to have full administrative control over their own site, without any security concerns. Each site can have its own look-and-feel (themes), its own functionality (plug-ins), and manage its own users, while at the same time, network-wide policies and security updates can be deployed at the click of a button.
Dynamic page generation 
No rebuilding of all your pages each time you update your site, or any aspect of it. All pages are generated using the database and the templates each time a page from your site is requested by a viewer. This means that updating your site, or its design is as fast as possible, and required server storage space usage is minimal.
Template Driven Design 
WordPress uses templates to generate the pages dynamically. You can control the presentation of content by editing the templates using your favorite text-editor or IDE, or even the built-in Template Editor tool. Template tags make it easier to design the content and information displayed on your site. You don't need to be a PHP whiz to make your site's look-and-feel match your vision.

A Serious Platform for Serious Content

Your Site is Your Castle 
WordPress has more than eight years of history powering stable, secure websites. Vulnerabilities are discovered quickly because of the wide user-base and dedicated open-source community, patches are rapidly developed by the dedicated security team, and often released in the span of hours from the time they are reported. WordPress comes with an integrated core-update system, so patches are deployed at the click of a mouse. WordPress sanitizes all user input, restricts URL access, has an extensive user permissioning system, and never stores passwords in an unencryptable format. WordPress uses WordPress.com’s 20 million users to beta test releases before they come out, so that by the time new versions are released, stakeholders can be confident in their stability.
Extensive APIs 
WordPress’s core relies on its own extensive API interface (commonly known as dogfooding) which consequently allows developers to quickly and effectively customize the application to their unique needs. Many aspects of the essential WordPress experience can be overridden or modified by user-generated hooks and filters. These APIs help WordPress integrate seamlessly with existing systems, a necessity in a stove-pipe rich environments.
Enterprise Ready 
Any challenge the organization faces, chances are, someone else has already tackled it and provided the code free of charge. WordPress has been adapted to countless enterprise environments, and provides support for Active Directory authentication, user management, work-flow integration, and scheduled backups, among other enterprise-centric features.
Interoperability 
Want to connect WordPress to another system? WordPress uses XML-RPC, an open XML standard that allows different systems in different environments to talk to one another. XML-RPC is designed to be as simple as possible, while at the same time allowing for complex tasks to be performed. WordPress also supports an extended version of the Blogger API, MetaWeblog API, and finally the MovableType API. You can even use clients designed for other platforms like Zempt.
Maintenance so simple you’ll wonder why you did it the other way 
Installing and upgrading WordPress is a piece of cake. WordPress’s famous five minute install is the envy of the industry, and with one click updates, you’ll know you are always using the best. Try it and you’ll wonder why all software isn’t this easy.
Trust, but Verify 
Not everyone is evil, but keep those who are in check by limiting which html tags are kosher on your weblog. The default html tags allowed by WordPress are a sane choice to let people use html in their comments and posts, without compromising the safety of your data or server.
Standards Compliant… and then some 
The WordPress team has gone to great lengths to ensure every bit of WordPress generated code is in full compliance with the standards of the W3C. This is important not only for interoperability with today’s browser but also for forward compatibility with the tools of the next generation. Your web site is a beautiful thing, and you should demand nothing less.
More than a Blog… Much, Much More 
Anyone who says WordPress is a mere blogging platform is covering for the fact that they haven’t been following the CMS’s explosive growth over the past couple years. Saying WordPress is only a blogging platform is like saying BMW is only a propeller manufacturer. In fact, the majority of the time, WordPress isn’t even used as a blog. With built in support for custom post types and custom taxonomies, if you can dream it, WordPress can make it a reality.

Broadcast Your Ideas

Feeds 
The RSS 1.0 (aka RDF), RSS 2.0 and ATOM specifications are fully supported by WordPress, and what's more, just about any page on your site has an associated feed that your readers can subscribe to - there's a feed for the latest posts, for categories, comments, well, like we said earlier, for anything you want. The more options your readers have to keep track of different sections of your site, the easier it is for you to spread the word around the world. WordPress also fully supports RSS 2.0 with enclosures, so adding mp3 files (such as podcasts) to your RSS feeds is a snap.
Inter-site Communication 
In an increasingly connected world, WordPress comes ready for PingBack and TrackBack, two very useful ways of connecting to other sites, and to enable them to do the same. Plus, WordPress supports pinging Ping-O-Matic, which means maximum exposure for your site to search engines.

Grow Your Community

Community Building 
WordPress is not the YMCA, but it does help build communities around sites, through the use of comments, trackbacks and pingbacks, helping you keep in touch with the audience and fostering friendship
Comments 
Visitors to your site can leave comments on individual entries, and through Trackback or Pingback can comment on their own site. You can enable or disable comments on a per-post basis.
Spam protection 
Out of the box WordPress comes with very robust tools such as an integrated blacklist and open proxy checker to manage and eliminate comment spam on your blog, and there is also a rich array of plugins that can take this functionality a step further.
Full user registration 
WordPress has a built-in user registration system that (if you choose) can allow people to register and maintain profiles and leave authenticated comments on your blog. You can optionally close comments for non-registered users. There are also plugins that hide posts from lower level users.
Allowed html tags
Not everyone is evil, but keep those who are in check by limiting which html tags are kosher on your site. The default html tags allowed by WordPress are a sane choice to let people use html in their comments, without compromising the safety of your data or server.
Moderation 
For the control freak in all of us, WordPress provides an array of moderation options. You can moderate
 • all comments before they appear on the blog
 • comments with specific words in them
 • comments posted from specific IP addresses
 • comments containing more than some specified number of links.
All these moderation options keep spammers and vandals in check.
Notification 
WordPress can keep you in the loop by sending you an email each time there is a new comment or a comment awaiting moderation.

License, Platform, and Philosophy

License 
WordPress is licensed under the GPLv2 or later which guarantees users several freedoms:
 • The freedom to run the program, for any purpose.
 • The freedom to study how the program works, and change it to make it do what you wish.
 • The freedom to redistribute.
 • The freedom to distribute copies of your modified versions to others.
Platform 
PHP (5.2.4 or newer) and MySQL (5.0.2 or newer) are required. More information.
Philosophy 
WordPress's development is guided by a set of unwavering principles. They are:
 • Work Out of the Box
 • Design for the Majority
 • Decision not Options
 • Clean, Lean, and Mean
 • Strive for Simplicity
 • Deadlines are not Arbitrary
 • Be Mindful of the Vocal Minority
 • The WordPress Bill of Rights
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox