Pages

From Codex Lao Wordpress
Jump to: navigation, search

Contents

ໃນWordPress ທ່ານສາມາດຂຽນໄດ້ທັງPost ແລະ Pages ເມື່ອທ່ານເຮັດການຂຽນບ໊ອກທົ່ວໄປ ນັ້ນຄືການຂຽນ Post ໂດຍPost ຈາກການຕັ້ງຄ່າເລິ່ມຕົ້ນ ຈະປະກົດໃນລຳດັບຍ້ອນກັບຈາກໃຫມ່ໄປເກົ່າໃນຫນ້າແລກຂອງທ່ານ ສ່ວນ Pages ຈະໃຊ້ສຳຫລັບເນື້ອໃນເຊັ່ນ:"ກ່ຽວກັບເຮົາ" "ຕິດຕໍ່ເຮົາ"ໆລໆ ໂດຍສະເພາະຈະບໍ່ລວມຢູ່ໃນລຳດັບຂອງບ໊ອກປົກກະຕິ ແລະມັກຈະຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອນຳສະເຫນີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ຫລືເວັບໄຊຂອງທ່ານ ໂດຍເປັນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີການຈຳກັດໃນແງ່ຂອງເວລາ-ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່ສະເຫມີ ໂດຍທ່ານສາມາດໃຊ້Pasges ໃນການຈັດລະບຽບແລະຈັດການເນື້ອໃນໃດໆກໍ່ໄດ້

ນອກເຫນືອຈາກການໃຊ້ງານ pages ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອໃສ່ຂໍ້ມູນ "ກ່ຽວກັບເຮົາ"ແລະ "ຕິດຕໍ່ເຮົາ"ແລ້ວຕົວຢ່າງການໃຊ້ງານ pages ອື່ນໆເທິ່ງຫນ້າເວັບທີ່ພົບເຫັນບ່ອຍໆອາທິເຊັ່ນ: ການສະຫງວນສິນທິ,ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ,ຂໍ້ມູນທາງກົດຫມາຍ,ສິດທິການພິມຊ້ຳ,ຂໍ້ມູນບໍລິສັດແລະຄຳຊີ້ແຈງການໃຊ້ງານ

Pages ໂດຍທົ່ວໄປຈະຄ້າຍກັບPost ເພາະທັງສອງຢ່າງມີການໃສ່ຊື່ເລື່ອງແລະເນື້ອຫາ ລວມທັງສາມາດໃຊ້ຟາຍແມ່ແບບWordPressຂອງທ່ານເພື່ອຮັກສາຮູບແບບທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນກັບໃນເວັບຂອງທ່ານ ຖືງແນວໃດກໍ່ດີ Pagesຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນຫລາຍປະການທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຂ້ອນຂ້າງຕ່າງຈາກPost

Pages ແມ່ນຫຍັງ:

 • Pages ມີໄວ້ສຳຫລັບເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລານ້ອຍກວ່າ Post
 • Pages ສາມາດຈັດການແບ່ງອອກເປັນຫລາຍໆຫນ້າລວມຖືງ ຫນ້າຍ່ອຍໆໄດ້
 • Pages ສາມາດໃຊ້ແມ່ແບບຫນ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ ຊື່ງອາດລວມຖືງຟາຍແມ່ແບບ,ແທ໊ກແມ່ແບບ,ແລະໂຄດ PHP ອື່ນໆ
 • Pages ອາດມີແຖບຂອງການປັບການສະແດງຜົນທີ່ຊັບຊ້ອນຫລາຍຂື້ນ ແລະພ້ອມໃຊ້ງານເມື່ອໃຊ້ຮູບແບບການປັບແຕ່ງທີ່ຊັບຊ້ອນອື່ນໆຫລາກຫລາຍ
 • ໂດຍສະລະສຳຄັນ ຄື Pages ນັ້ນສຳຫລັບເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ແມ່ນບ໊ອກ ໂດຍທ່ານອາດຈະລົບ Post ທັ້ງຫມົດຫລື Post ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ໃນການຕິດຕັ້ງ WordPress ແລະເຮັດການສ້າງໃນຮູບແບບເວັບໄຊມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ແມ່ນບ໊ອກກໍໍ່ໄດ້

What Pages are Not:

 • Pages are not Posts, nor are they excerpted from larger works of fiction. They do not cycle through your blog's main page. WordPress Plugins are available to change the defaults if necessary.
 • Pages cannot be associated with Categories and cannot be assigned Tags. The organizational structure for Pages comes only from their hierarchical interrelationships, and not from Tags or Categories.
 • Pages are not files. They are stored in your database just like Posts are.
 • Although you can put Template Tags and PHP code into a Page Template file, you cannot put these into the Page or Post content without a WordPress Plugin like Exec-PHP which overwrites the code filtering process.
 • Pages are not included in your site's feed.
 • Pages and Posts may attract attention in different ways from humans or search engines.
 • Pages (or a specific post) can be set as a static front page if desired with a separate Page set for the latest blog posts, typically named "blog."

Creating Pages

To create a new Page, log in to your WordPress installation with sufficient admin privileges to create new articles. Select the Administration > Pages > Add New option to begin writing a new Page.


Organizing Your Pages

Just as you can have subcategories within your Categories, you can also have subpages within your Pages, creating a hierarchy of pages.

For example, a WordPress site for a travel agent may feature an individual Page for each continent and country to which the agency can make travel arrangements. Under the Page titled "Africa" would be subpages for Lesotho, Cameroon, Togo, and Swaziland. Another parent Page "South America" would feature subpages of Brazil, Argentina, and Chile. Your site would list:

 • Africa
  • Cameroon
  • Lesotho
  • Swaziland
  • Togo
 • South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile

To create a subpage

 1. Go to Administration > Pages > Add New panel.
 2. In the right menu, click the "Page Parent" drop-down menu. The drop-down menu contains a list of all the Pages already created for your site.
 3. Select the appropriate parent Page from the drop-down menu to make the current Page a child Page.
 4. Add content to the subpage.
 5. Click Publish when ready.

When your Pages are listed, the Child Page will be nested under the Parent Page. The Permalinks of your Pages will also reflect this Page hierarchy.

In the above example, the Permalink for the Cameroon Page would be:

http://example.com/africa/cameroon/

Changing the URL of Your Pages

To change the URL part (also referred to as "slug") containing the name of your Page, use the "Edit" (or "Change Permalinks" in older WordPress versions) button under the Page title on the Edit screen of the particular Page, accessible from Pages tab of WordPress Administration Panel.

Creating a List of Pages

WordPress is able to automatically generate a list of Pages on your site within the sidebar or footer, for example, using a Template Tag called wp_list_pages(). See the wp_list_pages page for information on how to customize how WordPress displays the list of Pages on your site.

There are also WordPress Plugins that will help you display a list of Pages within in Posts and in other areas of your WordPress Theme.

Page Templates

Individual Pages can be set to use a specific custom Page Template (a WordPress Theme PHP template file, e.g., my-custom-page.php) you create within your Theme. See Custom Page Templates for instructions on how to create a custom template file for a Page. This new Page Template will then override the default page.php Page Template included with your Theme.

The Dynamic Nature of WordPress Pages

A web page can be static or dynamic. Static pages, such as a regular HTML page that you might create with Dreamweaver, are those which have been created once and do not have to be regenerated every time a person visits the page. In contrast, dynamic pages, such as those you create with WordPress, do need to be regenerated every time they are viewed; code for what to generate on the page has been specified by the author, but not the actual page itself. These use extensive PHP code which is evaluated each time the page is visited, and the content is thus generated upon each new visit.

Almost everything in WordPress is generated dynamically, including Pages. Everything published in WordPress (Posts, Pages, Comments, Blogrolls, Categories, etc...) is stored in the MySQL database. When the site is accessed, the database information is used by your WordPress Templates from your current Theme to generate the web page being requested.

An example of a static page might be an HTML document (without any PHP code). The problem with purely static pages is that they are difficult to maintain. Changes you make to your WordPress settings, Themes and Templates will not be propagated to pages coded only in HTML. The Page feature of WordPress was developed to alleviate this problem. By using Pages, you no longer have to update your static pages every time you change the style of your site. If written properly, your dynamic Pages will update along with the rest of your blog.

Despite the dynamic nature of Pages, many people refer to them as being static. They are actually called "pseudo-static" web pages. In other words, a Page contains static information but is generated dynamically. Thus, either "static," "dynamic," or "pseudo-static" may be validly used to describe the nature of the WordPress Page feature.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox