New To WordPress - Where to Start

From Codex Lao Wordpress
Jump to: navigation, search

ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ງານ WordPressມືໃຫມ່,ນີ້ເປັນແຜນຂັ້ນຕອນທີ່ລະຂັ້ນສຳຫລັບການເລິ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານຫາກທ່ານ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃດໆ ໃນບົດຄວາມນີ້ມີການລວບລວມຕົວຊ່ວຍຫລາກຫລາຍເອົາໄວ້ໃຫ້ ຍິນດີຕອນຮັບສູ່ໂລກອັນຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງWordPress!

Contents

ຂັ້ນຕອນທີຫນື່ງ-ອ່ານ

WordPress ເປັນໂປແກມທີ່ດີ ໃຊ້ງານງ່າຍ ມີປະສິດທິພາບຫລາຍແລະມີຄວາມຢືດຢຸນ ການສ້າງບເວັບໄຊແລະການບຳລຸງຮັກສາເວັບໄຊນັ້ນເປັນວິທະຍາສາດແລະສິນລະປະທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ທ່ານຄວນອ່ານຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນຄຳນືງຖືງຄື ການລົງທືນຂອງເວລາ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດເວລາຫລາຍໃນໄລຍະຍາວ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນເວລາອັນມີຄ່າຂອງທ່ານແລະລົງແຮງໃນການຕິດຕັ້ງWordPress ມີເອກະສານບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງອ່ານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລິ່ມຕົ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຂັ້ນຕອນທີສອງ-ວາງແຜນງານ

ຈາກເນື້ອຫາທີ່ທ່ານໄດ້ອ່ານມາ,ລວມຖືງຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງWordPress ຖືງຕອນນີ້ທ່ານຫນ້າຈະມີລາຍການຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດແດ່ລະ, ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນ ທ່ານຄວນຂຽນລາຍການເຫລົ່ານັ້ນດຽວນີ້ເລີຍ ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ທ່ານຄວນແນ່ໃຈດ້ວຍວ່າ ລາຍການຂອງທ່ານປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງWordPressຫລາຍຂື້ນ ລວມຖືງ ວິທີການຈັດເຮັດແຜນງານສຳຫລັບເວັບໄຊWordPressຂອງທ່ານs site:

ການວາງແຜນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້WordPressບົນເວັບໄຊຂອງທ່ານນັ້ນສຳຄັນຫລາຍ ນີ້ຄືຄຳຖາມທີ່ທ່ານຕ້ອງຖາມຕົວເອງ

  • ທ່ານກຳລັງຈະເຮັດການຕິດຕັ້ງWordPress ໄດເລັກທໍລີ້ ຫລັກ, ໄດເລັກທໍລີ້ຍ່ອຍ ຫລືທ່ານພຽງຕ້ອງການທີ່ຈະ ເຮັດການທົດລອງໃຊ້ເວັບໄຊ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ມັນຈິງແທ້ຫລືບໍ່
  • ທ່ານມີການເຮັດລາຍການ ແບ່ງປະເພດ ເວັບໄຊຂອງທ່ານເພື່ອຈັດລະບຽບເນື້ອຫາເປັນກຸ່ມໆຫລືບໍ່?
  • ທ່ານເຮັດລາຍການ ຫນ້າ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃນເວັບໄຊຂອງທ່ານແລ້ວຫລືຍັງ ອາທິເຊັ່ນ: ຫນ້າ ກ່ຽວກັບເຮົາ, ຕິດຕໍ່ເຮົາ,ຫລືປະຕິທິນກິດຈະກຳ
  • Have you thought about what you want in the header art of the site?
  • Have you developed a content strategy and list of topics to help start blogging?
  • Have you thought about how to integrate social media into your WordPress site and workflow?

Step Three - Install WordPress

With this information and your plan, it's time to install WordPress.

Step Four - Set Up WordPress

With your installation complete, it's time to set up WordPress so it will work the way you want it to work.

To help you understand how all the various features and screens on the WordPress Administration Panels work, check out the Administration Screens guide for a detailed walkthrough.

For help on creating your user profile information, of which some or all may appear on your WordPress Theme, see the Users > Your Profile pages for guidance.

To set the site name and other information, go to Administration > Settings > General.

After you've published a few posts, you can experiment with the full edit or quick edit features in the Administration > Posts > Posts panel.

Add your "About," "Contact," and other information Pages by going to Administration > Pages > Add New.

Want to change the look and feel of your WordPress site? Go to Administration > Appearance > Themes.

Take time to explore the WordPress Codex site, the official documentation site for WordPress. You'll find helpful information by reading WordPress Lessons, and these helpful documents:

Appearance and Themes

Changing the look of your WordPress website is easy with just a few clicks.

At this point, there may be something about your chosen Theme that is bothering you, or, you really want to get your hands dirty understanding how your WordPress Theme works. These simple guides will help you learn about customizing your WordPress Theme:

If you want to create a new WordPress Theme from scratch, or do major renovations, or even design WordPress Themes for public release, you will need to be familiar with HTML, XHMTL, and CSS. The following documents will get you started:

If you want a custom-made WordPress Theme created especially for you by expert web-designers, it is recommended you search for qualified web designers on the Internet, or look in your local community.

Adding WordPress Plugins

There are many "add-on" scripts and programs for WordPress called Plugins that add more capabilities, choices, and options to your WordPress site. WordPress Plugins do many things, including customizing the results of your site information, adding weather reports, adding spell check capability, and presenting custom lists of posts and acronyms. For more on how to work with Plugins and where to find WordPress Plugins for your site:

Advanced Use of WordPress

Now that you are familiar with the basic features and functions of how WordPress works, it might be time for you to plunge deeper into the power of WordPress. The links below will expand your familiarity with PHP, HTML, XHTML, and CSS:

Need More Help

As simple and easy as it is to use WordPress, if troubles arise, if something is confusing, if things aren't working, don't despair because help is available! Even though WordPress is free and open source, there are literally hundreds of volunteers eager to help you. Here are some helpful official resources for WordPress:

Giving Back to WordPress

Now that you're a full fledged WordPress user, consider contributing to the WordPress Codex, Support Forum, Development, and other volunteer efforts that keep WordPress going. WordPress is free and totally supported by volunteers, and your help is needed.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox